Toten Hestesportsklubb

" Totens beste rideklubb "

Mattilsynet offentliggjorde i går en ny tolkning av forskriften om transport av hest som begynte i gjelde fra og med 2008.
Tolkningen er en viktig presisering for alle som driver med hest, og viser at Mattilsynet har lyttet til hestenæringen.
 
Det har i hele vinter hersket stor forvirring i heste-Norge om hvordan forskriften skulle forstås. Størst var usikkerheten om hva slags hestehold som er å betrakte som hobby og hva som er næring. Det har også vært uklart om hvilke krav som stilles til selve hestetransporten på lange reiser.
  
Forskriften har ført til at rundt 350 personer til nå har måttet gå på kurs for få utstedt et eget kompetansebevis for å kunne transportere hester. Norsk Hestesenter har stått som arrangør av disse kursene som har blitt avholdt over hele landet. Kursopplegget er godkjent av Mattilsynet. Usikkerheten har gått på hvem som trengte å gå slike kurs.
    
Mattilsynets nye tolkning av forskriften sier blant annet at den ikke gjelder for hesteeiere som transporterer to hobbyhester i en dobbel hestehenger. Forskriften gjelder heller ikke dersom denne typen hesteeiere skal transportere en eller to hester på lengre reiser.
    
Dette betyr at færre hestefolk trenger kurs, og færre hestetransporter må godkjennes etter den såkalte transportforordningen. Tolkningen skjer altså etter dialog med hestenæringen selv, og Mattilsynet vurderer det slik at hensynet til dyrevelferden blir tilfredsstillende oppfylt med denne tolkningen.
    
Tolkningen er en viktig avklaring for alle som driver med hestehold i Norge, men særlig viktig er den for folk inne trav-og galoppmiljøet der transport av hester foregår hyppig i forbindelse med løp. Vi har hatt en løpende dialog med Mattilsynet rundt tolkningen av de nye forskriftene, og det er gledelig at heste-Norge er blitt hørt. Det viktige i denne saken er at de nye EØS-forskriftene er til å leve med i hverdagen for dem det angår, og at dyrevelferden blir tatt hensyn til, sier Vegard Thune, direktør ved Norsk Hestesenter.

Transport av hest – ny tolkning av begrepet næringsmessig transport
Publisert: 23.01.2008  Sist oppdatert: 23.01.2008

Mattilsynet har endret sin tolkning av begrepet ”næringsmessig transport” i forbindelse med transport av hest. De viktigste konsekvensene av denne endringen vil i praksis være at det er færre transporter som krever at sjåføren/ledsageren har kompetansebevis, og færre transportmidler som må godkjennes etter transportforordningens krav til transportmidler som benyttes på lange reiser.

Forskrift om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter, heretter kalt transportforordningen, regulerer næringsmessig transport av levende dyr. Mattilsynets tidligere tolkning av begrepet næringsmessig transport, innebærer blant annet at transport av hest til løp med totalisatorvirksomhet og internasjonale hestesportsarrangementer på seniornivå skal regnes å være næringsmessig transport. Tolkningen har inneholdt et unntak om at transport av en enkelt hest til slike arrangementer likevel som hovedregel skal betraktes å være hobbybetonet, og dermed ikke være omfattet av kravene i transportforordningen.

Ny vurdering
Mattilsynet har som følge av dialog med hestesportsmiljøet/-næringen kommet fram til at det vil være riktig å utvide det nevnte unntaket til også å gjelde transport av to hester. Denne beslutningen bygger på en vurdering av forholdene i Norge, og da særlig når det gjelder travsport. Beslutningen bygger også delvis på konsekvensene av forordningens krav til lange reiser, hvor hensiktsmessig disse er i forbindelse med hestetransport i Norge, og om formålet med regelverket er oppfylt.

Norske forhold
Det er ikke uvanlig i Norge at for eksempel eiere av travhester i Norge har mer enn én hest, men at aktiviteten deres likevel etter de fleste hensyn vil være å oppfatte som hobby. Bruk av doble hestetilhengere er også svært vanlig. En konsekvens av forordningens definisjon på begrepet reise, medfører at svært mange som reiser til travløp eller stevner per definisjon er på lange reiser. Dette til tross for at reell transporttid for hestene ofte bare er noen få timer. Mattilsynet vurderer det som lite hensiktsmessig at disse skal være omfattet av forordningens krav til transportmidler som brukes på lange reiser.

Kontaktperson i Mattilsynet
Hege B. Bysheim Voll, rådgiver i seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret
Tlf. 51 68 43 48