Toten Hestesportsklubb

" Totens beste rideklubb "

Hvilke regler gjelder for transport av hest?
Publisert: 24.09.2007   Sist oppdatert: 24.09.2007

 

Den som transporterer dyr i forbindelse med næringsvirksomhet behøver nå ny godkjenning som transportør. Sjåfører/ledsagere på hestetransporter og kjøretøy som brukes til reiser over 8 timer er også omfattet av nye godkjenningskrav. Dette som følge av nytt EØS-regelverk på området. Mattilsynet har laget denne artikkelen spesielt med tanke på de som transporterer hest. 

Nytt transportregelverk
Hvilke regler gjelder for transport av hest?
Publisert: 24.09.2007   Sist oppdatert: 24.09.2007
Den som transporterer dyr i forbindelse med næringsvirksomhet behøver nå ny
 
godkjenning som transportør. Sjåfører/ledsagere på hestetransporter og kjøretøy som brukes til reiser over 8 timer er også omfattet av nye godkjenningskrav. Dette som følge av nytt EØS-regelverk på området. Mattilsynet har laget denne artikkelen spesielt med tanke på de som transporterer hest.
 

5. januar 2007 trådte en ny forskrift om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter i kraft i Norge. Forskriften implementerer EUs regelverks på området, forordning (EF) nr. 1/2005 (heretter kalt transportforordningen). Transportforordningen fastsetter en rekke minimumskrav til dyrevelferd som alle EØS-land må overholde. Hvert land står i tillegg fritt til å fastsette strengere regelverk på området. I Norge gjelder fremdeles FOR 2001-04-02 nr 384 om transport av levende dyr (heretter kalt transportforskriften), i tillegg til transportforordningen.

 

For hvem gjelder regelverket?
Dere som regnes som transportører eller sjåfører/ledsagere etter det nye regelverket, omfattes nå av nye krav til godkjenning som transportør, godkjenning av kompetanse og av kjøretøy hvis dette brukes til reiser over 8 timer.

Transportforordningen gjelder imidlertid ikke for transport som ikke foregår i forbindelse med økonomisk virksomhet, eller for transport av dyr direkte til eller fra veterinærpraksis- eller klinikk etter råd fra en veterinær.

I tillegg vil transport av hest som foretas av privatpersoner (dvs. på egen regning/uten vederlag) være unntatt i følgende tilfeller:

 • transport av en enkelt hest til slakt, i forbindelse med salg eller konkurranse skal som hovedregel anses som en hobbybetonet transport som ikke faller inn under begrepet ”transport i forbindelse med økonomisk virksomhet”.
 • transport av hest til tur- og fritidsbruk
 • transport av hest til avlsarrangementer (utstilling, kåring)
 • transport av hest til lokale og nasjonale konkurranser (herunder sprang, dressur, westernridning, handicapridning etc.).

Hva regnes som transport i forbindelse med økonomisk virksomhet?
Hestetransport er et vanskelig område å navigere i når man skal avgrense hva som omfattes av transportforordningen, siden det finnes et utall forskjellige graderinger, fra profesjonelle internasjonale og nasjonale hestetransportører til privatpersoner med hestehenger og hobbyhest. Akkurat hvor grensen for økonomisk virksomhet vil gå, vil til syvende og sist bero på en konkret vurdering av den enkelte transporten. Det kan også være noe forskjellig oppfatning av hvor grensen for økonomisk virksomhet går i de ulike EØS-landene. Mattilsynet vil her gi noen veiledende eksempler på transporter som etter vår oppfatning anses å falle inn under transportforordningens virkeområde:

 • All transport av hest hvor transportør tar seg betalt for transporten
 • Transport av hest som en del av driftsopplegget på et stutteri eller en hingstestasjon.
 • Transport av hest til slakteri, for salg eller utleie
 • Transport av hest i forbindelse med trenervirksomhet (galopp, trav, beridning etc.)
 • Transport av hest til konkurranse med totalisatorvirksomhet (trav/galoppløp) og internasjonale hestesportarrangementer på seniornivå.

Hva kreves nå av transportører, sjåfører/ledsagere og kjøretøy?

Transportører
Dyretransportører skal være godkjent av Mattilsynet, og frem til nå har denne godkjenningen blitt gitt for inntil tre år om gangen. Godkjenningsbeviset for transportører er nå harmonisert innen EØS-området, og kravene for godkjenning av transportører som skal foreta lange reiser er skjerpet. Dette innebærer at alle eksisterende hestetransportører som foretar lange reiser eller som transporterer hester over landegrensene, må søke om ny godkjenning så snart som mulig. Spesielt viktig er det at riktig type godkjenning foreligger før man transporterer hest utenlands.

Godkjenning gis nå for inntil fem år om gangen. For å bli godkjent må det foreligge dokumentasjon på at sjåfører/ledsagere har kompetansebevis og at kjøretøyet oppfyller tilleggskravene til lange reiser (se neste avsnitt). For allerede godkjente hestetransportører som utelukkende operer innenlands og kun foretar reiser under åtte timers varighet, kreves det ikke søknad om fornyet godkjenningsbevis før det eksisterende bevisets gyldighet utløper.

Sjåfører/ledsagere – godkjenningsbevis og kompetansekrav
Det har siden 2002 vært et norsk krav at sjåfører på dyrebiler skal ha gjennomgått godkjent opplæringskurs. Dette er imidlertid et nytt krav i EØS-regelverket fra 2007. Dette medfører at sjåfører/ledsagere som allerede har gjennomgått godkjent kurs, må oppgradere sin kompetanse og få utstedt et nytt, EØS-standardisert godkjenningsbevis. Fristen for å ordne dette er 5. januar 2008. Godkjenningsbevis utstedes av Mattilsynet. For å bli godkjent må søker dokumentere at han/hun har gjennomført og bestått utdanning som skal tilfredsstille visse kriterier. Eksisterende og nye kurstilbud må tilpasses de nye kravene i forordningen, og kurstilbydere må søke om godkjenning for kursopplegget etter det nye regelverket.

Kjøretøy for langtransport
Når lasting, kjøring inkludert eventuelle hvilepauser og avlasting av hesten til sammen tar mer enn åtte timer, defineres dette som en lang reise. Det er viktig å være klar over at i følge transportforordningen skal det være minst 48 timer mellom to transportetapper for at dette kan defineres som to ulike reiser. Konsekvensen av dette er at de fleste transportmidler som brukes til hest, vil ha behov for å være godkjent for lange reiser. Det er Statens vegvesen som i første instans kontrollerer og godkjenner kjøretøy til bruk på vei, og som dyretransport. Alle kjøretøy som brukes til transport av mer enn én hest over 50 km skal i følge transportforskriften være godkjent av Statens vegvesen. For kjøretøy som skal brukes til lange reiser, krever det nye regelverket at Mattilsynet i tillegg utsteder et EØS-standardisert godkjenningsbevis. Dette gjøres på bakgrunn av Vegvesenets kontrollresultat, og Mattilsynets egen vurdering av om kjøretøyet oppfyller regelverkets tilleggskrav for lange reiser. Disse kravene er i korte trekk som følger:

 • det skal finnes fôrings og vanningsutstyr om bord, samt oppbevaringsplass for fôr og vann.
 • det skal være et ventilasjonssystem med kapasitet på minst 60 m3/h/KN nyttelast. Ventilasjonssystemet skal kunne fungere minst fire timer uavhengig av kjøretøyets motor.
 • det skal være temperaturovervåking i transportrommet

Regelverket i fremtiden
Flere bestemmelser som regulerer transport av hest finnes per i dag kun i den ”gamle”, men fortsatt gjeldende transportforskriften, ikke i den nye transportforordningen. For eksempel er det per i dag nasjonale krav i transportforskriften som angår reisetider (bestemmelser for transportetappers lengde og lengde på hvilepauser) og vannings- og fôringsintervaller. Transportforordningen unntar registrerte hester fra slike bestemmelser. Nåværende krav om godkjenning av kjøretøy som skal brukes til korte reiser (under 8 timer) er også særnorsk.

Mattilsynet arbeider med å utvikle et nasjonalt, utfyllende og/eller strengere regelverk som skal erstatte den ”gamle” transportforskriften. Hvordan det da vil gå med disse kravene, og andre krav som per i dag er nasjonale og ikke hjemlet i transportforordningen, gjenstår å se. Følg med på nettsidene til Mattilsynet og i egen organisasjon, og benytt muligheten til å gi høringsinnspill når forslag til nasjonalt særregelverk for transport kommer på høring.

Kontaktperson i Mattilsynet
Hege B. Bysheim Voll, Hovedkontoret – Tilsynsavdelingen, telefon: 51 68 43 48.

Mer informasjon om det nye transportregelverket finner du her på mattilsynet.no. Her finner du også søknadsskjema for godkjenning av transportør - eller du kan kontakte ditt lokale Mattilsyn på telefon 06040.

 

 

Mattilsynet

14 spørsmål og svar om hestetransport