Toten Hestesportsklubb

" Totens beste rideklubb "

Forskrift om adgang til bygninger, kontakt med klauvdyr og desinfeksjon i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke 

Fastsatt av Landbruksdepartementet 10. april 2001 med hjemmel i lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) §§ 3 og 10. Sist endret 28. juni 2001.

§ 1 Formål
Formålet med denne forskriften er å forebygge spredning av munn- og klauvsjuke i Norge.

§ 2 Personer og dyr
Personer og dyr som etter 1. februar har vært i Storbritannia, på sted hvor klauvdyr oppholder seg, eller områder som på grunn av munn- og klauvsjuke er underlagt restriksjoner av engelske myndigheter, har ikke adgang til bygninger som brukes til oppstalling av klauvdyr eller oppbevaring av fôr eller strø for klauvdyr, før det har gått 3 uker etter hjemkomst.

Personene og dyrene skal heller ikke ha fysisk kontakt med klauvdyr i denne perioden.

Personer og dyr som etter 1. februar har vært på sted hvor klauvdyr oppholder seg i andre land i EØS-området enn de som er nevnt i første ledd, har ikke adgang til bygninger som brukes til oppstalling av klauvdyr eller oppbevaring av fôr eller strø for klauvdyr, før det har gått 3 dager etter hjemkomst. Personene og dyrene skal heller ikke ha fysisk kontakt med klauvdyr i denne perioden.

Personer og dyr som nevnt i første og andre ledd, skal gjennomgå grundig vask før de går inn i bygninger som nevnt i første og andre ledd eller før de har fysisk kontakt med klauvdyr.

§ 3 Tøy, fottøy og andre gjenstander
Gjenstander som etter 1. februar har vært i bruk i Storbritannia , på sted hvor klauvdyr oppholder seg, eller områder som på grunn av munn- og klauvsjuke er underlagt restriksjoner av engelske myndigheter, skal ikke tas inn i bygninger som brukes til oppstalling av klauvdyr eller oppbevaring av fôr eller strø for klauvdyr, før det har gått 3 uker etter innførsel. Gjenstandene skal heller ikke komme i fysisk kontakt med klauvdyr i denne perioden.

Gjenstander som etter 1. februar har vært i bruk på sted hvor klauvdyr oppholder seg i andre land i EØS-området enn de som er nevnt i første ledd, skal ikke tas inn i bygninger som brukes til oppstalling av klauvdyr eller oppbevaring av fôr eller strø for klauvdyr, før det har gått 3 dager etter innførsel. Gjenstandene skal heller ikke komme i fysisk kontakt med klauvdyr i denne perioden.

Gjenstander som er nevnt i første og andre ledd, skal rengjøres og om nødvendig desinfisert før de bringes inn i bygninger som nevnt i første og andre ledd eller har fysisk kontakt med klauvdyr.

§ 4 Tilsyn og dispensasjon
Statens dyrehelsetilsyn – distriktsveterinæren fører tilsyn med bestemmelsene i denne forskrift, og kan fatte nødvendige vedtak for å gjennomføre bestemmelsene.

Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift og sette vilkår for dispensasjonen.

§ 5 Straffebestemmelser
Overtredelse av denne forskrift er straffbar, jf. husdyrloven § 19.

§ 6 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 29. mars 2001 om begrensning av adgangen til rom eller oppholdssted for klauvdyr, samt om desinfeksjon av kjøretøy, i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke.